Adatkezelési tájékoztató

1.          Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Niotech Infromatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi út 32. 1. em. 5.

E-mail: info@niotech.hu

Telefon: +36 31 788 8131

2.          Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

3.          Az üzenetküldés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés – kapcsolati űrlap


3.1.        A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja


Név:   A név a Társaság és az üzenetküldő közötti kapcsolattartást szolgálja.


E-mail cím:   Az e-mail cím a Társaság és az üzenetküldő közötti kapcsolattartást szolgálja.


A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása kötelező. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. mail@cégnév.hu cím is megadható. Az üzenetküldő szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.


3.2.      Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés jogalapja az üzenet küldése során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.


3.3.      Az adatkezelés időtartama


A Társaság az üzenet küldése során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlése az info@niotech.hu e-mailcímre küldött törlési kérelem küldésével kezdeményezhető.


4.        A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok


4.1.   A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat                                         Az adatkezelés célja

IP cím                                                       A rendszerbe bejelentkező felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott hálózati                                                                              azonosító szám. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

bejelentkezési időpont                               A rendszerbe bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontja. A Társaság a rendszer informatikai                                                                   biztonságának biztosítása céljából kezeli.


4.2.      Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke a Társaságnak. Az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső auditálási célok érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.


4.3.      Az adatkezelés időtartama

A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 5 évig tárolja, majd azokat automatikusan törli.


5.        Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1.   Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás


A személyes adatokhoz a Társaság kijelölt munkavállalói és a Társasággal adatfeldolgozóként szerződött partnerek, a szerződésben vállalt adatvédelmi garanciákkal férhetnek hozzá a feladataik ellátása, továbbá a szerződés teljesítése érdekében. A Társaság az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja.


5.2.   Adatbiztonsági intézkedések


A Társaság a bejelentésben megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén (1115 Budapest, Kelenföldi út 32. 1 emelet 5) található szervereken, valamint a Do Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:  2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1.

Telephely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1.) szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához a Társaság más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.


6.        Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok


6.1.   A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött emailben teljesíti.


6.2.   A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti.


6.3.   A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet.


6.4.   A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.


6.5.   A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.


7.        Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége


7.1.   Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).


7.2.   NAIH eljárása

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.


Budapest, 2019. május